Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Logo Licon

PROVOZNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY LICON HEAT s.r.o.

Platnost: 1.7.2022

Podmínky provozu a údržby výrobků společnosti LICON:

 1. Tyto podmínky provozu a údržby jsou určeny všem osobám, které se podílejí na instalaci či uvedení do provozu konvektorů společnosti LICON HEAT s.r.o. (dále LICON), všem dalším zúčastněným profesím přicházejícím do kontaktu s konvektory, a následně konečným uživatelům nebo provozovatelům používající tato zařízení.

 2. Konvektory LICON jsou vyrobeny na základě současných poznatků techniky a všech uznávaných bezpečnostních pravidel. Nebude-li zařízení odborně instalováno, ověřeno tlakovou zkouškou topné soustavy a uvedeno do provozu v souladu s montážními návody LICON nebo nebude použito k určenému účelu, může dojít k ohrožení osob nebo poškození zařízení či k jiným věcným škodám.

 3. Konvektory a ostatní výrobky LICON jsou určeny výhradně pro použití v interiérech. Použití v suchém prostředí kde není předpoklad tvorby vyšší vlhkosti vzduchu a nejsou přítomny jiné látky mající vliv na vznik koroze. Tedy zejména obytné i nebytové interiéry, administrativní budovy, haly, veřejná centra, výrobní prostory. Použití ve vlhkém prostředí, kde předpokládáme výskyt vyšší vlhkosti vzduchu, výskyt vody nebo výskyt chemických látek a směsí. Tedy bazény, zimní zahrady, botanické zahrady, skleníky, koupelny, wellness centra, termální lázně, venkovní skladovací prostory. Použití je možné výhradně, jen pokud je tak u konkrétního typu a provedení konvektoru výslovně výrobcem uvedeno.

 4. Každé jiné použití, než je uvedeno v odstavci 3, je považováno za použití v rozporu s daným účelem. Za případné, z toho plynoucí škody odpovídá pouze provozovatel zařízení.

 5.  K montáži konvektorů LICON jsou zapotřebí odborné znalosti z oboru topení, chlazení, případně ventilace podle typu konvektorů. V případě elektrických zařízení konvektorů je třeba, aby bylo zařízení podle montážního návodu správně sestaveno, připojeno, nainstalováno, ověřeno tlakovou zkouškou topné soustavy a obsluhováno. Elektrické součásti smí instalovat pouze osoba s příslušným oprávněním elektro dle platných příslušných předpisů. Zapojení musí odpovídat příslušným normám dle platných předpisů. LICON v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží.

 6. Podmínky skladování výrobků LICON:
  – výrobky LICON se musí skladovat v suchém prostředí s max. 55 % vlhkostí vzduchu,
  – výrobky LICON se musí skladovat v rozmezí teplot 5-45°C.

 7.  Provozní podmínky obecně:
  – s ohledem na účel použití konvektorů v interiérech je tomuto účelu třeba přizpůsobit podmínky manipulace a skladování konvektorů před jejich vlastní montáží,
  – v průběhu montáže, stavebních prací a následného používání je třeba konvektory chránit před poškozením a vnějším či vnitřním znečištěním stavebními materiály, prachem, barvami apod.
  – konvektory nesmí být provozovány v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, amoniak, žíraviny, jiné chemikálie, apod.) nebo být takovýmito látkami čištěny,
  – konvektory jsou určeny do interiérových teplovodních otopných systémů s maximální provozním tlakem 1,2 MPa a provozními teplotami v rozmezí 5 °C až 110 °C
  – konvektory pracují na principu konvekce a k jejich správnému fungování je třeba zajistit, aby vdechové a výdechové otvory proudícího vzduchu zůstaly nezakryty,
  – s výjimkou konvektorů výslovně určených do vlhkého prostředí je třeba vyhnout se dlouhodobému působení vlhkosti nebo přímému kontaktu součástí konvektorů s vlhkými předměty.
  – pokud je prováděno chemické čištění prostoru, nesmí se koncentrované chemikálie dostat do kontaktu s výrobkem LICON.

 8. Provozní podmínky dřevěných mřížek:
  – bodové zatížení dřevěných krycích mřížek odpovídá grafu nosnosti mřížek uvedenému v katalogu,
  – dřevěné krycí mřížky je třeba chránit před působením vlhkého prostředí nebo působení vody,
  – dřevěné krycí mřížky se musí provozovat v suchém prostředí optimální hodnoty jsou 55 ± 10 % relativní vlhkosti vzduchu při teplotě 20 ± 3°C,
  – při relativních vlhkostech vzduchu mimo určenou hranici dochází hygroskopicitě dřevěných lamel a LICON negarantuje rozměrovou stálost používané krycí mřížky
  – pokud je vlhkost vzduchu v dokončované stavbě 65 % a vyšší, nesmí se dřevěné mřížky instalovat.

 9. Provozní podmínky lavic s dřevěnou deskou
  - pro zachování vlastností dřevěné desky doporučujeme pravidelně ošetřovat olejem
  - dřevěné desky z materiálu buk a dub nepoužívejte do vlhkého prostředí - při použití ořechové dřevěné desky ve vlhkém prostředí doporučujeme při sezení používat ochranou mezivrstvu
  (např. ručník). Přímý styk desky s pokožkou může zapříčinit změny povrchu desky.

 10. Provozní podmínky výrobků z nerezu AISI 304, AISI 316:
  typ AISI 304 je vhodný pouze do suchého prostředí
  – nerezová ocel je odolná pouze určité koncentraci chloru. Při koncentraci 2 mg/litr již může docházet ke korozi. Vznik koroze také ovlivňuje doba, po kterou je nerezový materiál zvýšené koncentraci chloru vystaven. Doporučujeme koncentraci volného chlóru maximálně 1 mg/l,
  – správné pH vody musí být v rozmezí 7,2 - 7,6. Jakákoliv změna, především snižování pH, způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezových materiálů,
  – rozpuštěná sůl, která se usazuje na povrchu nerezové oceli, zabraňuje přístupu kyslíku na tyto plochy a současně zabraňuje tvorbě pasivní vrstvy a její regeneraci. Elektrolýza kuchyňské soli (NaCl) způsobuje nevratné poškození všech nerezových materiálů v bazénu,
  – výrobky z nerezu se musí pravidelně omývat čistou vodou a následně osušit
  – pokud jsou na povrchu nerezového výrobku patrné známky vápenatých usazenin nebo oxidace musí se povrch výrobku vyčistit čističem nerezu, omýt vlažnou vodou, usušit a nakonzervovat přípravkem na ošetření kovů z nerezu
  – pokud je prováděno chemické čištění prostoru, nesmí se koncentrované chemikálie dostat do kontaktu s nerezovým výrobkem LICON
  – chraňte nerezové výrobky před solemi, prachem a nečistotami

 11. Pro trvalé zajištění správné funkce a výkonů konvektorů LICON je nutné provádění pravidelné údržby. Údržbu konvektorů LICON je třeba provádět při dodržování podmínek montážních návodů a těchto podmínek provozu a údržby.

 12. Obecné podmínky údržby jsou následující:
  – výměník tepla i ventilátor, je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v čistotě. V případě znečištění je nutné ho vhodným způsobem vyčistit (např. opatrně vysát vysavačem)
  – u konvektorů opatřených odtokem kondenzátu, je třeba min.1x ročně praktickou zkouškou ověřit bezproblémový odtok kondenzátu
  – u konvektorů dodávaných společností LICON vč. ventilů, je třeba jednou do roka provést pohledovou kontrolu těsnosti ventilů
  – výrobky LICON podléhají pravidelným revizním kontrolám dle příslušných platných předpisů.

 13. Společnost LICON si vyhrazuje právo změny obsahu podmínek provozu a údržby bez předchozího upozornění.

Záruční podmínky výrobků společnosti LICON:

 1. Společnost LICON HEAT s. r. o (dále jen LICON) poskytuje záruku při dodržení níže uvedených záručních podmínek kupujícími:
  – 2 roky od data prodeje, nejdéle však 3 roky ode dne výroby
  – 10 let na těsnost výměníků ode dne výroby
  – Záruční doba začíná dnem zdanitelného plnění uvedeného na faktuře LICON, kterou bylo zboží dodáno smluvnímu zákazníkovi, či přímému odběrateli nebo datem výroby uvedeném na čárovém kódu výrobku. Oprava nebo výměna nemá vliv na uvedené záruční lhůty.
 2. Společnost LICON si vyhrazuje právo zabývat se reklamacemi uplatněnými pouze ze strany smluvních partnerů.
 3. Záruka se vztahuje pouze na zařízení a náhradní díly. Společnost LICON si vyhrazuje právo na volbu mezi opravou a výměnou vadného zařízení nebo náhradního dílu, a to za ekvivalentní zařízení nebo náhradní díl.
 4. Kupující je povinen překontrolovat stav výrobku v okamžiku převzetí od prodávajícího. V případě zjištění poškození či nekompletnosti zboží je kupující povinen tuto skutečnost oznámit společnosti LICON nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.
 5. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém montážním návodu a obecně známými pravidly. Záruka je platná pouze v případě, že je zařízení správně sestaveno, připojeno, nainstalováno, ověřeno tlakovou zkouškou topné soustavy a obsluhováno podle podmínek provozu a údržby výrobků LICON. Elektrické součásti smí instalovat pouze osoba s příslušným oprávněním elektro dle platných příslušných předpisů. Zapojení musí odpovídat příslušným platným normám.
 6. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a dále za vady, na které se vztahuje záruka a vady, které se vyskytnou v záruční době. Prodávající neodpovídá za vady, na které byla poskytnuta sleva a na které byl kupující při prodeji předem upozorněn.
 7. Při převzetí zboží kupujícím od dopravní společnosti je kupující povinen zkontrolovat stav přebíraného zboží. V případě poškození výrobku nebo jeho balení musí být uveden záznam o této skutečnosti do přepravního listu. Bez tohoto záznamu o poškození nebude možné uplatnit reklamaci poškození dopravou.
 8. Reklamační řízení bude zahájeno až po zadání všech požadovaných údajů do webové aplikace na adrese: https://licon.cz/zakaznicka-zona/reklamace
  Dokumentaci lze doručit také elektronicky e-mailem (reklamace@licon.cz). Požadované údaje: vyplněna všechna pole v reklamačním formuláři, včetně popisu závady na adrese: https://licon.cz/zakaznicka-zona/reklamace

  Po zahájení reklamačního řízení má společnost LICON právo vyžádat si reklamované zboží. Toto zboží je nutné po vyžádání zaslat řádně označené a zabalené tak, aby nedošlo nevhodnou manipulací nebo převozem k jeho poškození. Zboží se zasílá na adresu provozovny společnosti:

  LICON HEAT s.r.o.
  Průmyslová zóna Sever
  Svárovská 699
  460 03 Stráž nad Nisou
 9. Dojde-li v důsledku vady výrobku ke škodě na jiné věci než vadném zboží, je nutné tuto skutečnost bezodkladně oznámit společnosti LICON, nejpozději však do pěti pracovních dnů od zjištění závady.
  Reklamační řízení bude zahájeno až po zadání všech požadovaných údajů do webové aplikace na adrese: https://licon.cz/zakaznicka-zona/reklamace
  Doklady lze doručit také elektronicky e-mailem (reklamace@licon.cz).
  Požadované doklady:
  – vyplněna všechna pole v reklamačním formuláři, včetně popisu závady na adrese:    https://licon.cz/zakaznicka-zona/reklamace
  Zejména se jedná:
  – číslo faktury nebo dodacího listu, se kterým bylo zboží dodáno smluvnímu zákazníkovi.
  – Fotodokumentace
  – kopii faktury nebo kvalifikovaný odhad výše způsobené škody
  – číslo pojistné události a kontakt na pojišťovnu, v případě, že škoda byla poškozeným hlášena u pojišťovny.
 10. Společnost LICON si vyhrazuje právo neuznat reklamaci v případě, když:
  – reklamované zboží bylo doručeno do sídla společnosti bez potřebných podkladů uvedených v odstavci 8,
  – poškození či nekompletnost dodávky byla oznámena po více než třech pracovních dnech od převzetí dodávky,
  – reklamované výrobky byly provozovány nebo udržovány v rozporu s podmínkami provozu a údržby výrobků společnosti LICON,
  – při neoprávněném zásahu do výrobku,
  – závady vzniklé v důsledku přepravy, nevhodného skladování ve vlhkém nebo agresivním prostředí, nešetrné manipulace, úmyslného poškození nebo na závady vzniklé v důsledku živelné katastrofy,
  – výrobek byl provozován v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, amoniak, žíraviny, jiné chemikálie, apod.) , nebo byl výrobek takovýmito látkami čištěn,
  – reklamovaná tělesa byla provozována za použití průmyslové vody, páry, chemikálií, vody s větším obsahem kyslíku, ve vyprázdněném stavu, nebo byla pravidelně vyprazdňována (kvalita a množství vody v systému musí odpovídat nařízení VDI 2035-1 a -2),
  – závada byla způsobena vznikem nánosu vodního kamene,
  – závada vznikla nesprávnou montáží, špatným elektrickým připojením, chybným nastavením tlaků v topném systému, zamrznutím teplonosného média nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který se přímo nevztahuje k výrobku LICON,
  – reklamovaná povrchová (vzhledová) vada je na již namontovaných výrobcích,
  – na reklamované zboží bylo namontováno nevhodné zařízení,
  – reklamované zboží je nainstalováno takovým způsobem, že k němu není možný běžný přístup,
  – jiné vady, které mohly vzniknout v důsledku poškození, či znečištění výrobku v průběhu stavebních prací (poškození ventilátorů, řídící elektroniky, lamel výměníku, mřížek apod.),
  – elektrické zapojení výrobku nebylo provedeno v souladu s odstavcem 5 a došlo k poškození jednotlivých prvků regulace,
  – jde o reklamaci hlučnosti konvektorů, přičemž výrobek je nevhodně stavebně zabudován nebo jeho ventilátory jsou znečištěny,
  – jedná se o běžné opotřebení způsobené provozem a užíváním výrobku,
  – výrobky, které nebyly určeny do vlhkého prostředí, přesto v něm byly provozovány,
  – reklamované rozměry krycích mřížek jsou v rámci stanovených výrobních tolerancí,
  – lamely krycích dřevěných mřížek vykazují barevné odchylky dané povahou přírodního materiálu,
  – dřevěné mřížky jsou vystavené vlhkému prostředí nebo působení vody,
  – bodové zatížení dřevěných mřížek bylo více než 55 kg,
  – dřevěné desky vykazující barevné odchylky dané povahou přírodního materiálu
  – dřevěné desky z materiálu buk, dub byly vystaveny vlhkému prostředí nebo působení vody
  – škoda vznikla přepravou k smluvnímu zákazníkovi nebo k přímému odběrateli, a tuto skutečnost zákazník neuvede v přepravním listu naší smluvní přepravní společnosti.
 11. Podmínkou uznání reklamace je, aby reklamující v záruční době a bez odkladu zahájil reklamační řízení u smluvního prodejce LICON, případně přímo u společnosti LICON v případě přímého odběru zboží a vytkl vadu, kterou výrobek má. Označil vadné vlastnosti nebo popsal projevené vady a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje, viz bod 8 a 9.
 12. V případě zásahu servisního technika, který zjistí a opraví závady, na které se nevztahuje záruka (pozáruční servis, montáž), budou provedené práce servisnímu pracovníkovi hrazeny kupujícím, na základě jeho aktuálního ceníku.
 13. V případě, že reklamace nebyla uznána jako oprávněná, souhlasí reklamující s úhradou nákladů vzniklých servisnímu pracovníkovi dle aktuálního ceníku servisní firmy.
 14. Případné právní spory se řeší podle českého právního řádu. České právo bude aplikováno i v případě, že druhá strana je subjektem jiného státu.
 15. V případě nutnosti využití pozáručního servisu se obraťte s Vaším požadavkem na obchodní oddělení společnosti LICON na emailové adrese reklamace@licon.cz

Provozní a záruční podmínky_Licon_2022Provozní a záruční podmínky Licon 2022

 

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.