Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ VE SPOLEČNOSTI LICON HEAT s.r.o.                                                                                                                                EN logo bíle

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci webových stránek a uchazeči o zaměstnání, tímto dokumentem vás informujeme o podmínkách a okolnostech zpracování vašich osobních údajů v naší společnosti, o zajištění ochrany osobních údajů a o vašich právech souvisejících se zpracováním těchto údajů.

Při zpracování vašich osobních údajů dbáme na soulad s právem Evropské unie, zejména na soulad s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“), a na soulad s relevantními vnitrostátními právními předpisy, zejména zákonem o zpracování osobních údajů (Zákon č. 110/2019 Sb.).

Tato informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Informace“) vysvětluje, jaké osobní údaje naše společnost shromažďuje od vás nebo o vás, prostřednictvím komunikace s vámi, v souvislosti s využíváním produktů a služeb, které vám poskytujeme, nebo v souvislosti s jinými obchodními vztahy mezi námi. Tato informace také vysvětluje, jaké osobní údaje získáváme od jiných osob nebo zdrojů, a jak tyto údaje používáme.
Vedle této souhrnné Informace najdete některé podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů také v dokumentech, které vám poskytujeme v rámci vzájemné komunikace, zejména ve smluvní dokumentaci. V průběhu času může docházet ke změně příslušných právních předpisů, nebo ke změně našich podmínek, postupů a způsobů zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Budeme vás o nich vždy informovat prostřednictvím aktualizace této Informace, pokud si daná změna nevyžádá, abychom vám o ní dali vědět také formou individuální komunikace (dopisem nebo e-mailem).
Tato verze Informace o zpracování osobních údajů je platná a účinná ke dni 01.10.2023. Aktuální znění tohoto dokumentu je uveřejněno na webových stránkách https://www.licon.cz/.

I. OBECNÉ INFORMACE

1. Totožnost a kontaktní údaje správce údajů
Správcem vašich osobních údajů je společnost LICON HEAT s.r.o., IČ 604 62 183, se sídlem Svárovská 699, 463 03 Stráž nad Nisou, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 45470 (dále jen „společnost“).
Společnost můžete ve věci ochrany osobních údajů a jejich zpracování kontaktovat na výše uvedené adrese jejího sídla nebo prostřednictvím e-mailové adresy: proti.korupcni.linka@licon.cz nebo prostřednictvím datové schránky ID: 6s7ihm3.
Společnost nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Tato funkce tak nebyla ve společnosti zřízena. Společnost je dceřinou společností KORADO, a.s. V některých výjimečných případech mohou být vaše osobní údaje zpracovávány i ostatními členy skupiny KORADO jako zpracovateli.

2. Obecné zásady při zpracování osobních údajů
Při zpracování osobních údajů respektujeme vaše práva, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:
- osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem
- shromažďování osobních údajů je prováděno výhradně pro legitimní účely a zpracování je prováděno způsobem, který je s těmito účely slučitelný
- při zpracování osobních údajů se omezujeme na nezbytné minimum postačující pro naplnění stanovených účelů
- k zabezpečení osobních údajů při jejich zpracování přijímáme veškerá rozumná a dostupná opatření
- zpracováváme pouze přesné a aktualizované osobní údaje, nepřesné nebo nadbytečné údaje opravujeme nebo vymazáváme
- osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou údaje zpracovávány;
- zpracování osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technicko-organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením

3. Kategorie zpracovávaných osobních údajů (Jaké osobní údaje zpracováváme?)
Pro námi stanovené účely zpracováváme zejména tyto kategorie osobních údajů:
- identifikační a adresní údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa (bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa), u fyzické osoby podnikatele i obchodní firma či dodatek připojený ke jménu, sídlo podnikání a IČ
- elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky
- jiné elektronické údaje: IP adresa, lokační údaje, údaje předané z internetového prohlížeče zákazníka atd.
- další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, fakturovaná částka atd.
- informace o bonitě a důvěryhodnosti: záznamy o plnění platebních povinností včetně informací z veřejných rejstříků

Rodné číslo: Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně na smlouvě nebo jinde uvedete nebo to bude vyžadovat právní předpis. V případě, že nám na základě či v souvislosti s uzavřenou smlouvou poskytnete údaj o svém rodném čísle, souhlasíte jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13 c odst. 1 Zákona č. 133/2000 Sb. s tím, abychom rodné číslo využívali pro účely evidence smluv, poskytnutých plnění a ochranu našich práv, archivovali jej, zpracovávali a užívali v souladu s tímto účelem.

4. Zdroje získávání osobních údajů (Odkud a jak osobní údaje získáváme?)
Vaše osobní údaje získáváme především od vás, od třetích osob, z veřejně dostupných zdrojů nebo z vlastní činnosti. Přímo od vás získáváme osobní údaje zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění nebo při jakékoliv formě komunikace mezi námi (osobně, písemně, telefonicky, elektronicky - především e-mailem, registrací na webu apod.). Od třetích osob získáváme osobní údaje především v případech, kdy tyto třetí osoby vstupují do smluvního vztahu mezi naší společností a vámi (různé typy zprostředkovatelů). Dále je můžeme získat od orgánů státní správy nebo jiných třetích osob při plnění právních povinností nebo na základě zvláštních právních předpisů. V případech, ve kterých uplatňujeme naše oprávněné zájmy, zejména náš zájem jednat obezřetně, můžeme získávat vaše základní údaje a některé další údaje i z veřejných zdrojů - z veřejných registrů, například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí a podobných případně i ze sociálních sítí (pokud tam své údaje sami uveřejníte). Z vlastní činnosti získáváme vaše osobní údaje při hodnocení údajů, která nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich produktů a služeb.

5. Účel zpracování osobních údajů
Získané osobní údaje používáme a zpracováváme vždy pouze pro určitý účel a v rozsahu pro tento účel nezbytném. V závislosti na povaze našeho vztahu k vám zpracováváme osobní údaje zejména pro následující účely:
- uzavření smlouvy, plnění smlouvy, vyřizování vašich záležitostí
- plnění našich právních povinností
- naplňování a ochrana našich oprávněných zájmů
- marketingové účely

6. Právní titul ke zpracování osobních údajů
Pro zpracování vašich údajů musíme mít vždy alespoň jeden z níže uvedených právních titulů (legitimní důvod pro zpracování):
- váš souhlas se zpracováním osobních údajů
- nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy
- splnění právní povinnosti
- oprávněný zájem naší společnosti kromě případů, kdy před našimi zájmy mají přednost vaše zájmy nebo vaše základní práva a svobody
Nejčastějším právním titulem zpracování bude nezbytnost zpracování osobních údajů pro splnění smlouvy, kterou s vámi uzavřeme, a splnění naší právní povinnosti. V průběhu našeho smluvního nebo jiného vztahu se mohou vyskytnout situace spojené se zpracováním vašich osobních údajů, které nebudeme moci využít pro konkrétní účel bez vašeho souhlasu. O takových situacích vás budeme informovat samostatně a nabídneme vám možnost udělit naší společnosti souhlas s použitím vašich přesně vymezených osobních údajů pro konkrétně popsaný účel na předem uvedenou dobu. Udělení souhlasu je zcela na vašem uvážení. Nebude-li z naší strany možné bez udělení souhlasu poskytnout některé naše služby nebo produkty, budete na to předem upozorněni. Vaše rozhodnutí samozřejmě můžete kdykoliv změnit a jakýkoliv udělený souhlas odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
Konkrétní oprávněné zájmy naší společnosti, které se také mohou stát právním titulem ke zpracování vašich osobních údajů, se budou vždy odvíjet od typu naší spolupráce nebo povahy našeho vztahu. Typicky se bude jednat o oprávněný zájem na ochraně našich práv, zájem na zpracování údajů pro statistické účely, zájem na zajištění naší IT nebo jiné bezpečnosti apod.

7. Předání osobních údajů třetím osobám (příjemcům), předání osobních údajů do zahraničí
Zpracování vašich osobních údajů provádí jak naše společnost sama, tak prostřednictvím třetích osob, tzv. zpracovatelů osobních údajů. Za zpracovatele se snažíme vždy vybrat dostatečně důvěryhodné osoby. Se všemi našimi zpracovateli vždy uzavíráme písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, která obsahuje záruky pro bezpečnost vašich osobních údajů.
Vaše údaje můžeme zpřístupnit třetím osobám jako správcům pouze v případech, kdy nám to uloží nebo umožní právní předpis nebo váš souhlas. Osobní údaje pak předáme pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům - dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb, nebo jiným členům skupiny KORADO. Dále můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb. Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či jiným společnostem za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.
GDPR omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává. Může se však stát, že vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. V takovém případě bychom vybrali jako smluvního partnera společnost, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat. Pokud bychom předávali vaše osobní údaje mimo EU, budeme vás v případě nutnosti o tom vhodným způsobem informovat.

8. Způsob zpracování a zabezpečení osobních údajů
Při zpracování osobních údajů postupuje naše společnost vždy tak, aby vaše osobní údaje byly řádně zabezpečeny a nemohly být zneužity. Zpracování vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v informačních systémech naší společnosti, popř. v informačních systémech našich zpracovatelů. Neprovádíme však žádné rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především příslušnými zaměstnanci naší společnosti, kteří k osobním údajům potřebují mít přístup pro plnění svých pracovních povinností a kteří jsou zavázáni k zachovávání mlčenlivosti o veškerých skutečnostech a údajích, o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Kromě toho mají přístup k vašim osobním údajům také zaměstnanci našich zpracovatelů, a to pouze v rozsahu nezbytném pro výkon jejich činnosti pro naši společnost.

9. Doba, po kterou budeme vaše osobní údaje zpracovávat
Naše společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k poskytování produktů a služeb, dokončení požadovaných transakcí nebo k dalším nezbytným účelům, jako je dodržování našich právních povinností, smluvních závazků, řešení sporů a právní vymáhání sjednaných dohod. Tyto potřeby jsou rozdílné v závislosti na druhu poskytovaného produktu nebo služby, typu smluvního vztahu, a proto se skutečná doba uchovávání údajů může výrazně lišit.
Vždy však platí, že shromažďujeme jen takové vaše údaje, které ke konkrétnímu účelu nezbytně potřebujeme a vaše údaje neuchováváme déle, než stanovují právní předpisy nebo než je přiměřené s ohledem na účel zpracování. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházíme zejména z těchto hledisek: délky promlčecí doby, pravděpodobnosti vznesení právních nároků, obvyklých postupů na trhu, pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a případných doporučení dozorových orgánů.
Údaje, které zpracováváme na základě vašeho případného souhlasu, uchováváme po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen. Pro doložení plnění našich povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů můžeme i po odvolání souhlasu ukládat informace o tom, jak jsme získali souhlas a čeho se týkal, případně kdy a jak byl odvolán, po přiměřenou dobu (obvykle max. 4 roky).
Ve výjimečných případech, například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování dokladů obsahujících vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom tyto doklady museli předkládat jako důkazy v soudním sporu, správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí (s ohledem na zákonné promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku např. v souvislosti s poskytnutými zárukami).

10. Vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů
Kdykoliv během zpracování vašich osobních údajů můžete využít následujících práv:
- právo na přístup k vašim osobním údajům a na pořízení kopie osobních údajů, které o vás zpracováváme
- právo na opravu a doplnění vašich osobních údajů v případě, že zjistíte, že o vás zpracováváme nesprávné nebo nepřesné osobní údaje
- právo na výmaz vašich osobních údajů v případě, že jsou naplněny podmínky stanovené právními předpisy
- právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, kdy na vaši žádost můžeme za určitých právními předpisy stanovených podmínek omezit nakládání s vašimi osobními údaji
-právo na přenositelnost vašich osobních údajů k jinému správci v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované
-právo na námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů naší společnosti. V případě, že vznesete námitku, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje do té doby, dokud neprokážeme závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě zpracování osobních údajů pro nabídku našich produktů a služeb zpracování vašich osobních údajů z tohoto titulu po vznesení námitky neprodleně ukončíme.
Pokud obdržíme žádost k uplatnění vašeho shora uvedeného práva, budeme vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost není v určitých případech stanovených GDPR povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět. Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti. Informace o tom, že jste u nás uplatnili svoje práva a jak jsme Vaši žádost vyřídili, si po přiměřenou dobu (obvykle 3-4 let) uložíme za účelem dokladování této skutečnosti, pro statistické účely, zlepšování našich služeb a ochranu našich práv.
Nejste povinni nám svoje osobní údaje poskytnout. Vždy vás budeme v konkrétních situacích informovat, zda je poskytnutí osobního údaje zákonným nebo smluvním požadavkem a zda máte povinnost osobní údaje poskytnout. Dále vás informujeme o tom, které vaše osobní údaje jsou pro uzavření příslušné smlouvy nebo poskytnutí služby či užívání produktu nezbytné, a vaše případné odmítnutí nás povede k závěru, že vám nebudeme moci nabízený produkt nebo službu poskytnout nebo uzavřít s vámi příslušnou smlouvu.
Může se také stát, že vaše údaje jsou nesprávně zaznamenané, nebo neaktuální. Na vaši žádost je samozřejmě opravíme nebo doplníme. Pokud dojde ve vašich údajích ke změnám, prosíme o sdělení těchto změn, abychom mohli Vaše údaje, které zpracováváme, řádně aktualizovat.
Budete-li se domnívat, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně či jinak porušujeme vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) či právo požádat o soudní ochranu.

II. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Následující doplňující informace shrnují další zásady zpracování a ochrany osobních údajů vztahující se k některým specifickým případům. Pokud není v této doplňující informaci uvedeno jinak, uplatní se zároveň nadále v celém rozsahu i obecné informace uvedené v čl. I.

1. Smluvní partneři (fyzické osoby)
a) Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Jste-li našim stávajícím či potenciálním smluvním partnerem, bude naše společnost zpracovávat také další údaje, než shora uvedené, a to například údaje uvedené ve smlouvě, fakturované a hrazené (dlužné) částky, údaje o probíhajícím plnění a komunikaci s vámi či vašimi zaměstnanci. V souvislosti s komunikací s vámi si můžeme ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace a IP adresu, z níž byla zaslána. Jste-li našim potenciálním smluvním partnerem (podnikatelem), můžeme zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. z vašich webových stránek či vámi zadané inzerce), abychom vás mohli kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje si můžeme uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.

b) Účel zpracování osobních údajů:
Primárním účelem zpracování osobních údajů bude uzavření a plnění uzavřené smlouvy. V této souvislosti budou údaje dále používány k evidenci a řádnému plnění smluvních vztahů, pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců, pro statistické účely, další rozvoj našich služeb, a to buď služby, které se týká uzavřená smlouva, nebo našich vnitřních administrativních postupů, k vymáhání pohledávek a k ochraně práv našich a třetích osob (např. dalších smluvních partnerů), zejména před protiprávní činností. Údaje (zejména získané z komunikace s partnerem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti. Dále budou osobní údaje užívány za účelem plnění našich právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daně, předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (a to jak vašich tak osob za vás jednajících), předpisů o regulaci reklamy atp. a pro účely přímého marketingu (zasílání nabídek na naše další produkty a služby).

c) Právní titul ke zpracování osobních údajů:
Právním titulem pro zpracování vašich údajů je nezbytnost plnění smlouvy (vč. vymáhání vzniklých pohledávek), ochrana našich oprávněných zájmů (evidence smluvních vztahů, ochrana proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, další rozvoji produktů či služeb, statistické účely, zpracování pro přímý marketing) a oprávněných zájmů třetích osob (zejména dalších smluvních partnerů podílejících se na plnění smlouvy) a plnění právních povinností (zejména předcházení protiprávní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů, vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

d) Přímý marketing:
Údaje o našich potenciálních, současných či minulých partnerech můžeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali. Zasílání nabídek není časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom vám takové nabídky již dále nezasílali, nebudeme vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů - zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).
Z naší strany vám mohou být ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. zasílána obchodní sdělení na vaši adresu (včetně e-mailové), můžete být kontaktováni nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení týkající se našich produktů, obchodu a služeb. Takové zasílání můžete kdykoliv odmítnout nejlépe tak, že odhlásíte další zasílání sdělení na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen, nebo na adrese sídla naší společnosti či prostřednictvím e-mailové adresy info@licon.cz. Takové odmítnutí nemá, neurčíte-li výslovně jinak, vliv na zasílání jiných druhů obchodních sdělení, než na které reagujete.


2. Kontaktní osoby našich smluvních partnerů
V rámci zpracování osobních údajů aktuálních či potenciálních smluvních partnerů zpracováváme také údaje o jejich kontaktních osobách (např. statutárních orgánech či zaměstnancích). Takto jsou obvykle zpracovávány údaje o jménu a příjmení takových osob, jejich e-mailové adrese, pracovní pozici, jejich tel. čísle a případně zápisy ze schůzek s nimi. Tyto údaje jsou zpracovávány pro stejné účely a v obdobném rozsahu a s obdobnou dobou trvání jako údaje smluvních partnerů. Jednotliví zaměstnanci naší společnosti si mohou vést svoje vlastní seznamy kontaktních osob, např. v rámci telefonních adresářů či katalogů vizitek. Telefonní čísla, s nimiž probíhala komunikace z firemních zařízení, jsou dále také ukládána po přiměřenou dobu za účelem řádného vyúčtování telekomunikačních služeb, ochrany našich práv a případného rozlišení mezi soukromými a pracovními hovory. Přístup k takovým údajům mají však kromě administrátorů systému pouze zaměstnanci, z jejichž zařízení komunikace probíhala.

3. Uchazeči o zaměstnání
a) Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
V případě, že jste uchazečem o práci v naší společnosti, budeme nad rámec základních údajů o vaší osobě (identifikační a kontaktní údaje) zpracovávat také údaje z vašeho životopisu, jako jsou údaje o vašem vzdělání, předchozí pracovní zkušenosti, jazykových znalostech apod. Dále můžeme zpracovávat i údaje o vašich referencích z předchozích zaměstnání či kontaktní údaje na Vaše bývalé kolegy, či zaměstnavatele, které nám případně poskytnete a zároveň budete souhlasit, abychom je kontaktovali. V souvislosti s osobním jednáním či telefonickým rozhovorem s vámi si také můžeme poznamenat to, jaký jste na nás učinili dojem či jak odpovídá vaše vystupování údajům uvedeným ve vašem životopise.
Pokud vás budeme kontaktovat, aniž byste předem poskytli souhlas, budeme tak činit pouze na základě údajů, které jste zveřejnili za tím účelem (např. prostřednictvím svého profilu v síti LinkedIn, ve vašem vlastním inzerátu apod.).
V souvislosti s vaší reakcí na inzerát s nabídkou práce uvedený na našich internetových stránkách si můžeme uložit také některé technické údaje, tedy čas vaší odpovědi a IP adresu, z níž bude zaslána.

b) Zdroje získávání osobních údajů a způsob zpracování:
Primárně budeme údaje získávat přímo od vás v rámci naší komunikace, ať už bude její forma jakákoliv (v těchto případech může jít typicky o odpověď na inzerát, vyplnění formuláře na internetové stránce atd.).
V některých případech (obsazení specializované pracovní pozice) můžeme získat Vaše kontaktní údaje a jiné informace z veřejných zdrojů, např. ze sítě LinkedIn nebo ze serverů jako jsou např. jobdnes.cz nebo jobs.cz., prostřednictvím kterých lze sdílet životopisy (v rámci takových služeb jsou životopisy sdíleny s vaším souhlasem).
Po kontaktování vás, s vaším souhlasem, zařadíme do příslušného výběrového řízení na danou pozici nebo do naší databáze uchazečů. Pokud souhlasit nebudete, vaše údaje nebudeme tímto způsobem a pro tento účel zpracovávat. Můžeme si ovšem po přiměřenou dobu uložit základní informaci o tom, že jsme vás kontaktovali a proč. Souhlas s účastí ve výběrovém řízení můžete kdykoliv odvolat (ideálně zasláním příslušného sdělení kontaktní osobě z personálního oddělení naší společnosti).
Pro uchazeče o zaměstnání používáme také webové stránky https://www.licon.cz/kariera.
Pokud budete ve výběrovém řízení úspěšní a stanete se zaměstnancem naší společnosti, mohou se vámi předané údaje (zejména váš životopis) stát součástí vašeho osobního spisu.

c) Účel zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje budou využívány primárně k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajících výběrových řízení (včetně externí spolupráce). Vaše základní identifikační údaje budeme využívat také pro účely ochrany práv naší společnosti či třetích osob před případným protiprávním jednáním, jež by mohlo být provedeno v rámci takových činností a pro účely IT bezpečnosti našich internetových stránek a sítě.
Údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas či základní údaje o vás a o tom, jak jsme údaje o vás získali, budeme využívat také k plnění našich zákonných povinností, zejména povinností podle předpisů o ochraně osobních údajů (doložení vašeho souhlasu se zpracováním údajů apod.) a případně pro účely související s prověřováním plnění smluv uzavřených s provozovateli výše uvedených služeb pro sdílení životopisů.
Předáním osobních údajů (např. formou odpovědi na inzerát či vyplněním formuláře na internetové stránce) či souhlasem se zařazením do výběrového řízení umožňujete naší společnosti, aby vaše osobní údaje užila k výběru vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci daného probíhajícího výběrového řízení, popř. v rámci jiného současně probíhajícího výběrového řízení na srovnatelnou pozici. Pokud bychom chtěli využít vaše osobní údaje i v rámci obsazování jiných pozic či pro budoucí výběrová řízení, požádáme vás o souhlas s takovým využitím.

d) Právní titul ke zpracování osobních údajů:
Právním základem výše uvedených zpracování je váš souhlas (pro účely vašeho zařazení do výběrového řízení či do naší databáze životopisů pro účely nabízení pracovních pozic v budoucnu) a oprávněné zájmy naší společnosti (zejména v případě prvotního získání kontaktů na vás jinak, než s vaším souhlasem). Upozorňujeme, že poskytnutí osobních údajů pro zpracování s vaším souhlasem  je z vaší strany dobrovolné, bez poskytnutí vašeho souhlasu vás však nebudeme moci do příslušných výběrových řízení zařadit.
Dále je právním základem výše uvedených zpracování také plnění zákonných povinností naší společnosti zejména v oblasti předpisů o ochraně osobních údajů (nařízení EU č. 2016/679).

e) Doba, po kterou budeme vaše osobní údaje zpracovávat:
Zpracování osobních údajů pro základní účel, tedy pro výběr vhodného kandidáta na obsazení pozice v rámci probíhajícího výběrového řízení, bude prováděno do doby, než danou pozici obsadíme a dále po dobu cca 6 měsíců po jejím obsazení (abychom vás mohli kontaktovat s nabídkou tohoto místa v případě, kdyby se původně vybraný kandidát na dané pozici neosvědčil; po této době mohou být po přiměřenou dobu archivována naše vzájemná komunikace za účelem ochrany našich práv či práv třetích osob). Pokud vás přijmeme do zaměstnání, stane se vámi zaslaný životopis a ostatní obdobné údaje o vás součástí vašeho osobního spisu a budeme jej zpracovávat po dobu vedení tohoto spisu.
Pro ostatní výše uvedené účely (ochrana práv, IT bezpečnost, plnění právních povinností) budeme potřebné údaje o vás (obvykle však nikoliv vámi předaný životopis) zpracovávat po přiměřenou dobu.


4. Návštěvníci webových stránek společnosti (https://www.licon.cz/)
a) Kategorie zpracovávaných osobních údajů:
Zpracováváme zejména údaje o vaší aktivitě na našich webových stránkách, IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod.
Jsou-li vaše údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, zpracováváme také údaje o způsobu a době udělení nebo odvolání souhlasu, včetně vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko.

b) Zdroje získávání osobních údajů a způsob zpracování:
Zdrojem osobních údajů, které o vás zpracováváme, je zejména vaše aktivita na našich webových stránkách. Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní vás kontaktovat, výslovně vás o ně požádáme.
Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, popř. můžeme využívat systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

c) Účel zpracování osobních údajů:
- měření návštěvnosti našich stránek
- zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoj
- zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
- kontaktování v případě vaší poptávky po našich výrobcích
- organizování seminářů a školení
- přihlášení na volnou pracovní pozici
- organizování spotřebitelských soutěží
- vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.).

d) Cookies:
Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme na našich webových stránkách soubory cookies či jiné obdobné síťové identifikátory. Cookies jsou malé textové soubory, které naše servery ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného počítače pozná. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

5. Kamerový systém
V areálu firmy je provozován kamerový systém se záznamem za účelem ochrany majetku. Záznamy nejsou nijak dále zpracovávány a personifikovány z pohledu osobních údajů. Data z kamerových systémů cíleně nezpracováváme a používáme je pouze v odůvodněných výjimečných případech jako důkazní materiál pro ochranu majetku společnosti.


III. RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY
Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které vám mohou pomoci vaše údaje lépe ochránit:
- Při poskytování svých osobních údajů vždy zvažte, zda je opravdu nezbytné tyto údaje jiné osobě poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete, nebo údajů určených ke zveřejnění (např. vašich komentářů pod články apod.). Pokud máte pocit, že po vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
- Pokud nám poskytujete osobní údaje třetích osob (vašich rodinných příslušníků, zaměstnanců apod.), opět zvažte, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob.
- Pokud vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.
- Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné zvlášť pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, doporučujeme prodiskutovat záležitost s vaším zákonným zástupcem (rodičem) nebo nás v této věci zvlášť kontaktovat.
- Pokud se budete někam přihlašovat prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte. Sdělení vašeho hesla po vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány naším jménem. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.
- Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.
- Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo k jiné obdobné události, sdělte nám to prosím co nejdříve.

aktualizace 27.11.2023

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.