Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

LICON HEAT s.r.o.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) společnosti LICON HEAT s.r.o., Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město, Česká republika, adresa provozovny: LICON HEAT s.r.o., Svárovská 699, 460 11 Liberec 11, IČ 604 62 183, DIČ CZ60462183, zapsané u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 26286 (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Jsou platné od 1.ledna 2019. Právní vztahy neupravené těmito VOP anebo kupní smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Jakékoli změny těchto VOP jsou možné jen tehdy, když se na tom kupující s prodávajícím písemně dohodnou v kupní smlouvě, dodatku ke kupní smlouvě či jiné dohodě, a je jednoznačné, které podmínky byly změněny a jakým způsobem. V pochybnostech platí, že je změna těchto VOP neplatná.

I. Uzavření kupní smlouvy

1. Objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Na základě požadavku kupujícího prodávající zpracuje potvrzení objednávky vystavením dokladu „Objednávky přijaté“ a zašle ho kupujícímu. Kupní smlouva je uzavřena doručením potvrzení objednávky elektronicky kupujícímu.

2. Kupující je povinen předložit veškeré objednávky v písemné formě. Za písemnou formu se považuje i objednávka učiněná elektronickými prostředky.

3. Pokud kupující objednává větší množství zboží s pozdějšími opakovanými dodávkami, jejichž doba a výše není určena, musí tak učinit v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné zboží dodat včas. Na žádost prodávajícího je v tomto případě kupující povinen dohodnout s prodávajícím dodávkový plán. Nesplní-li kupující tuto povinnost, určí dodávkový plán prodávající. V případě ústní nebo telefonické objednávky jednotlivých dodávek smluveného většího množství zboží je prodávající oprávněn provést dodávku zboží dle ústní nebo telefonické objednávky, v případě pochybností ovšem platí dříve písemně dohodnutá doba dodání, množství, druh a místo určení jednotlivých dodávek. Náklady a škody vzniklé udáním nesprávných nebo neúplných údajů v objednávce ze strany kupujícího nese kupující.

4. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před uzavřením kupní smlouvy dle výše uvedených ustanovení, která se týkají dodávek zboží podle později uzavřené kupní smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito VOP.

5. Nesplní-li kupující jakoukoli ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může prodávající trvat na jejím splnění nebo může odstoupit od kupní smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech má prodávající právo na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním povinnosti kupujícího.

6. Stornuje-li kupující již potvrzenou ,,Objednávku přijatou“ a vzniknou-li v této souvislosti prodávajícímu výdaje, je kupující povinen tyto výdaje uhradit. V případě storna do 24 hodin od potvrzení objednávky odesláním „Objednávky přijaté“ prodávajícím kupujícímu není kupující povinen hradit případné výdaje prodávajícího.

II. Dodání zboží

Práva a povinnosti smluvních stran při dodání zboží:

1. Kupující v objednávce určí místo dodání zboží a adresu příjemce zboží (podmínka pro případnou úhradu nákladů).

2. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu změnu přepravních dispozic.

3. Kupující zajistí volný a bezpečný příjezd pro dopravní prostředek a nasměrování na místo určení, zvláště pokud by se jednalo o staveniště.

4. Kupující se zavazuje učinit ustanovení bodů 1., 2. a 3. článku II. těchto VOP výslovně součástí své smlouvy s třetími osobami, bude-li toho třeba k splnění těchto závazků prodávajícím. Při porušení této povinnosti zaniká závazek prodávajícího k dodání zboží. Kromě toho je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dopravou, které prodávající vynaložil, když smluvně převzal povinnost zajistit dopravu zboží. Tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu jiné vzniklé škody. Pokud kupující změní zadané dispozice po jejich udělení, ponese veškeré tím vzniklé náklady sám.

5. Dodání zboží se uskuteční vozidly, která zajišťují dopravu na základě smlouvy s prodávajícím nebo převzetím ze strany kupujícího. Pokud nebylo písemně dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn určit dopravní prostředek a plně využít jeho ložní prostor.

6. Bude-li doprava zboží zajišťována prodávajícím, je kupující povinen zajistit, aby náklad mohl být bez prodlení v místě určení vyložen a aby vozidla mohla místo vykládky opět opustit; dále je povinen zajistit, aby v místě dodání zboží byla přítomna osoba kupujícího zmocněná k převzetí zboží. Zmocněná osoba určí místo vykládky, provede kontrolu neporušenosti zboží a podepíše dokumenty provázející zásilku. Za zmocněnou osobu je třeba považovat tu, která vozidlo nasměruje na místo vykládky. Porušení těchto povinností opravňuje prodávajícího k úplnému nebo částečnému odstoupení od smlouvy a k nárokování náhrady škody, zejména nákladů vzniklých za dopravu zboží.

7. Bude-li doprava zboží zajišťována kupujícím, kupující se zavazuje zajistit, aby technické vybavení vozidla, určeného k odvozu zboží, bylo vhodné pro přepravu nákladu. Nakládka zboží a jeho doprava musí být provedena odborně způsobilými osobami. Převzetí zboží k dopravě bude provedeno u prodávajícího v pracovní době. Pokud dopravce nepřistaví vozidlo u prodávajícího řádně a včas, prodávající není v prodlení s dodáním zboží a kupující ztrácí nárok na včasné dodání. Je tedy na kupujícím, aby v tomto směru poučil dopravce, případně příjemce zboží o jejich povinnostech při nakládce, případně vykládce zboží.

8. Je-li kupující podnikatelem, považuje prodávající právní i faktické jednání osob, které prohlásí, že jednají jako zmocněnci kupujícího (zejména zaměstnanci), předloží hodnověrné doklady, popř. podají informace o tom svědčící, za jednání podnikatele. Pokud kupující odmítne zboží převzít či jinak svým jednáním zmaří či zpozdí převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu celou vyúčtovanou kupní cenu, plné dopravné a nahradit prodávajícímu veškerou vzniklou škodu.

9. Ke každé dodávce zboží je prodávajícím vystaven a přiložen dodací list. Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít a převzetí zboží potvrdit podpisem oprávněné osoby na dodacím listu nebo přepravním listu.

III. Dodací lhůty a podmínky

1. Nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak, vyrobí prodávající zboží ve lhůtě uvedené na potvrzení objednávky („dále jen „výrobní lhůta“) a připraví ho k přepravě ke kupujícímu dle čl. II těchto VOP v nejkratší možné lhůtě. V případě nemožnosti dodržet tuto výrobní lhůtu je prodávající povinen toto kupujícímu včas oznámit a sdělit mu důvod opožděné výroby zboží. Při prodlení s výrobou zboží kupující písemně stanoví prodávajícímu přiměřený náhradní termín výroby zboží. Po marném uplynutí náhradního termínu je kupující oprávněn písemným prohlášením od kupní smlouvy odstoupit. Jiné nároky vzniklé odstoupením od kupní smlouvy jsou, pokud to zákon dovoluje, vyloučeny. Pokud prodávající nezaviní prodlení ve výrobě zboží, je oprávněn zboží vyrobit po odpadnutí překážky, která mu ve výrobě zboží bránila.

2. Smluvní strany se mohou v kupní smlouvě dohodnout, že se ve svých vzájemných vztazích budou řídit některou z dodacích podmínek dle INCOTERMS 2010.

IV. Vyšší moc

1. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zpoždění nebo přerušení výroby a dodávek zboží způsobených zásahem vyšší moci v provozu prodávajícího nebo některého z jeho dodavatelů. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu prodávajícího, která mu brání v plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy, která nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na straně prodávajícího a kterou nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče.

V. Kupní cena

1. Kupující je povinen za dodané zboží zaplatit kupní cenu dle ceníku prodávajícího, platného ke dni potvrzení objednávky. Ceny uvedené na potvrzení objednávky odpovídají platnému ceníku prodávajícího. Všechny ceny se rozumí netto a bude k nim připočtena příslušná DPH v zákonné výši, jedná-li se o dodávky v ČR. Náklady na dopravu a pojištění, je-li sjednáno, budou prodávajícím kupujícímu na faktuře fakturovány odděleně. Pokud se vlastní náklady prodávajícího v době po potvrzení objednávky zvýší o více než 10%, zvláště pokud jde o náklady na dopravu, energii a mzdy, nebo dojde navýšení cen železa, ušlechtilých kovů a barevných kovů na Londýnské burze se železnými kovy (LME-www.Ime.co.uk), je prodávající oprávněn bez ohledu na cenu stanovenou v ceníku prodávajícího tuto kupní cenu upravit. O této úpravě kupní ceny je prodávající povinen předem kupujícího informovat. Kupující je oprávněn v takovém případě do 24 hodin od doručení oznámení o úpravě kupní ceny od kupní smlouvy odstoupit zasláním písemného oznámení prodávajícímu, nicméně pouze ohledně zboží, s jehož výrobou ještě nebylo započato. Pokud kupující od kupní smlouvy ve výše uvedené lhůtě neodstoupí, platí, že úpravu kupní ceny přijal.

2. Vzniknou-li prodávajícímu další náklady, např. při prodlevách při vyložení zboží a za dodávky mimo normální pracovní dobu, budou tyto náklady kupujícímu vyúčtovány.

VI. Přechod nebezpečí škody na zboží

1. Při dopravě zajišťované prodávajícím nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího převzetím zboží kupujícím. Týž následek má, nepřevezme-li kupující zboží, ač mu s ním prodávající umožnil nakládat.

Předá-li prodávající dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu v místě určeném kupní smlouvou, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží dopravci v tomto místě, a nebylo-li místo smluveno, předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

2. Škoda na zboží, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

3. Při dopravě zajišťované kupujícím nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího okamžikem předání zboží dopravci k přepravě kupujícímu. Za škody způsobené dopravou nebo vzniklé během ní ani za ztráty na množství nenese prodávající odpovědnost. Toto platí též u škod způsobených znečistěnými nebo nevhodnými vozidly nebo nakládacím zařízením kupujícího nebo jeho smluvního partnera.

VII. Vady a nároky z nich vyplývající, reklamační řád

1. Pro stanovení nároků kupujícího z vad zboží se použijí ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží v okamžiku jeho převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou v záruční době. Záruka prodávajícího za jakost a záruční doba pro zboží je stanovena Provozními a záručními podmínkami LICON HEAT s.r.o dostupnými na www.licon.cz. Při výrobě zboží prodávajícího byly respektovány platné EN normy a obecně závazné technické předpisy pro daný druh a typ zboží.

3. Kupující je povinen vady, na něž se vztahuje záruka prodávajícího za jakost, prodávajícímu písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění, nebo přímo vyplnit on-line reklamační formulář, který se nachází na webových stránkách www-licon.cz. Oznámení vady („reklamace“) musí obsahovat uvedené doložené údaje: přesné označení zboží, druh vady, případně jak se vada projevuje, číslo dodacího listu, fotodokumentaci, zvolený reklamační nárok. Kupující je povinen zabezpečit uchování a oddělené skladování zboží do vyřízení reklamace. V případě, že zboží již bylo použito, zajistí kupující možnost jeho prošetření v místě jeho použití.

4. Prodávající odpovídá za zjevné a skryté vady, které má zboží v okamžiku přechodu na kupujícího, které jsou u dodaného zboží zjištěny v průběhu záruční doby, a které byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Kupující je povinen předat pokyny prodávajícího k instalaci a užívání zboží v plném rozsahu svým odběratelům. Jestliže takto neučiní a v důsledku jeho jednání vznikne škoda, potom prodávající neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku nedodržení pokynů prodávajícího ze strany třetí osoby. Kupující je povinen zboží ihned při dodání, případně převzetí, svědomitě prohlédnout a případné zjevné vady, zejména poškození, nedostatky, chybějící části nebo nesprávné množství zboží, pokud se nejedná o částečnou dodávku, si nechat potvrdit od dopravce na přepravních listinách. Kupující je dále povinen bez zbytečného odkladu tyto vady či nedostatky v dodávce oznámit prodávajícímu, jinak jeho právo z odpovědnosti za vady zanikne. Zjištěné mechanické poškození zboží při jeho převzetí od dopravce řeší kupující s dopravcem. Vady, které nemohly být při okamžité, důsledné a svědomité kontrole zjištěny, je kupující povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit prodávajícímu. Reklamaci na záměnu sortimentu, početní rozdíl, nekompletnost dodávky, nedostatky v balení, chybné údaje na faktuře/dodacím listu je nutné uplatňovat bez zbytečného odkladu po obdržení zboží. V případě reklamace vady způsobené přepravou ke kupujícímu je nezbytné sepsat protokol o poškození za přítomnosti dopravce.

5. Postup při reklamaci:

* veškeré reklamované vady musí být kupujícím uplatněny písemně, přičemž je možno využít on-line formulář, který je k dispozici na www.licon.cz.

- pokud kupující nevyužije k uplatnění reklamace on-line formulář, je povinen postupovat podle odst. 3 tohoto článku VOP a uvést v reklamaci veškeré údaje potřebné pro identifikaci zboží u prodávajícího.

6. Nároky z vad zboží:

- Shledá-li prodávající, že reklamace je oprávněná, má kupující nárok:

a) požadovat slevu z kupní ceny i v případě opravitelných vad,

b) požadovat odstranění vad zboží opravou, jsou-li vady opravitelné,

c) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, jsou-li vady neopravitelné, nebo dodání chybějícího zboží,

d) požadovat vrácení kupní ceny, jsou-li vady neopravitelné

Volba mezi nároky uvedenými v bodech a) a b) tohoto odst. 6 přísluší prodávajícímu.

Dodáním náhradního bezvadného zboží nebo vrácením kupní ceny přechází vlastnické právo k reklamovanému zboží na prodávajícího, pokud předtím přešlo na kupujícího.

Pokud prodávající nárok kupujícího z vad zboží neuzná, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady, které mu v důsledku reklamačního řízení vznikly.

7. Nároky kupujícího z vad a na náhradu škody způsobené vadou výrobku se promlčí v zákonem stanovené lhůtě.

VIII. Platební podmínky

1. Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, jsou faktury vystavené prodávajícím splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení kupujícímu. Případné zajištění dluhu kupujícím nebo třetí osobou nemění obsah závazku, především jeho splatnost. Prodávající není povinen přednostně uplatnit zajištění dluhu a je oprávněn trvat na řádném plnění závazku kupujícího.

2. Při nezaplacení peněžitého závazku ve stanovené či dohodnuté lhůtě splatnosti dojde k prodlení. V tomto případě je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení s plněním peněžitého závazku. Půjde-li o závazek kupujícího, který má být plněn ve splátkách, dojde prodlením v zaplacení i jedné splátky ke splatnosti celého závazku (ztrátě výhody splátek). Dále je prodávající oprávněn celé nebo zbytkové plnění smlouvy odepřít a požadovat, aby mu kupující poskytl náhradu škody za porušení kupní smlouvy.

3. Jednostranné započtení přísluší kupujícímu jenom tehdy, pokud se jedná o prodávajícím písemně uznané nebo pravomocně přiznané protipohledávky. Kupujícímu není dovoleno uplatnit zadržovací právo k věcem ve vlastnictví prodávajícího, které drží z dřívějších nebo jiných obchodů v rámci běžných obchodních vztahů s prodávajícím nebo třetími osobami.

4. Prodávající může kdykoli požadovat od kupujícího zajištění svých pohledávek a provádět započtení na vzájemné pohledávky. Při odmítnutí požadovaných zajištění je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

5. Při nedodržení platebních podmínek dle těchto VOP či kupní smlouvy nebo při okolnostech, které snižují dle výlučné úvahy prodávajícího platební věrohodnost kupujícího, je prodávající oprávněn požadovat při všech dodávkách zboží platbu předem. V případě prodlení kupujícího s placením peněžitého závazku po dobu delší než 30 dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Stane-li se po uzavření kupní smlouvy vzhledem k chování kupujícího zřejmým, že kupující své závazky z kupní smlouvy (zejména závazek převzít zboží a závazek zaplatit kupní cenu) nesplní, může prodávající rovněž odepřít své plnění z kupní smlouvy až do doby, kdy mu bude poskytnuto nebo dostatečně zajištěno plnění kupujícího, to vše na náklady kupujícího. Prodávající může kupujícímu stanovit lhůtu v délce 10 kalendářních dnů k dodatečnému zajištění plnění. Po marném uplynutí lhůty je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody z důvodu neplnění smluvních povinností kupujícího. V těchto případech je kupující povinen umožnit pověřeným zaměstnancům prodávajícího přístup do prostor v jednotlivých závodech kupujícího, ve kterých se nachází již dodané zboží, za účelem jeho nakládky a odvozu.

6. Nepostačuje-li platba k tomu, aby byly pokryty veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu, určí prodávající, na které pohledávky a která příslušenství je touto platbou plněno.

7. V případě prodlení kupujícího se zaplacením splatných peněžitých závazků o více než 30 dní prodávající vyčká se začátkem vyřizování další objednávky kupujícího až do dne uhrazení všech faktur po splatnosti kupujícím. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků vůči kupujícímu.

8. Má-li prodávající podle kupní smlouvy právo od této kupní smlouvy odstoupit, zanikají odstoupením od kupní smlouvy všechna práva a povinnosti stran z kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy nemá vliv na zajištění závazků z kupní smlouvy. Rovněž nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení, ochrany informací a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení (zejména jde o povinnost kupujícího poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá prodávajícím před účinností odstoupení).

9. Odstoupení od kupní smlouvy je třeba učinit písemnou formou na adresu smluvní strany, které je určeno. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

IX. Přechod vlastnického práva ke zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak. Zaplatí-li však kupující kupní cenu v plné výši přede dnem dodání zboží, nabude kupující vlastnického práva ke zboží ke dni uhrazení kupní ceny prodávajícímu.

2. Výhrada vlastnického práva dle předchozího odstavce znamená, že prodávající zůstává až do zaplacení kupní ceny vlastníkem zboží a přísluší mu právo na ochranu jeho vlastnictví. Kupující se zavazuje včas písemně informovat prodávajícího o podstatném zhoršení své finanční situace, zejména zahájení insolvenčního řízení, vstupu do likvidace, hrozí-li mu úpadek nebo nastal-li úpadek, případně jsou-li tu jiné skutečnosti, které jsou důvodem pro zahájení insolvenčního řízení. Dojde-li k takovému podstatnému zhoršení finanční situace kupujícího, je prodávající i bez oznámení kupujícího dle předchozí věty oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupením od kupní smlouvy nebo zahájením likvidace nebo podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení, dle toho, která skutečnost nastane dříve, zaniká právo kupujícího prodávat zboží prodávajícího a prodávající je oprávněn takové zboží, na které se vztahuje výhrada vlastnictví od kupujícího převzít, a to i v případě, že lhůta splatnosti kupní ceny ještě neuplynula. Nevydá-li kupující předmětné zboží, je povinen umožnit pověřeným zaměstnancům prodávajícího přístup do prostor v jednotlivých závodech kupujícího, ve kterých se zboží nachází, za účelem nakládky a odvozu zboží.

X. Informace o zpracování osobních údajů

1. Prodávající jako správce osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) bude zpracovávat osobní údaje získané od kupujícího a jeho zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění kupní smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR a v souladu s těmito podmínkami.

2. Předmětem zpracování osobních údajů prodávajícím jsou osobní údaje kupujícího, jeho zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů Kupujícího (dále jen „pracovníci kupujícího“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení), (iii) údaje v nezbytném rozsahu pro dodání zboží, pojištění nebo uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy.

3. Osobní údaje pracovníků kupujícího bude prodávající zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle kupní smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace s Kupujícím. Prodávající může zpracovávat kontaktní osobní údaje Pracovníků Kupujícího také za účelem zasílání obchodních nabídek, newsletterů a obdobných obchodních sdělení. Prodávající bude zpracovávat osobní údaje pracovníků kupujícího po dobu trávní obchodní vztahu a po dobu odpovídající stanoveným účelům zpracování v souladu se spisovým a skartačním řádem prodávajícího.

4. V souvislosti se zpracováním osobních údajů pracovníků kupujícího dle kupní smlouvy prodávající prohlašuje, že (i) bude zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní pracovníkům kupujícího výkon jejich práv dle GDPR; (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje; a (iii) po ukončení účelů zpracování dle těchto podmínek všechny osobní údaje pracovníků kupujícího vymaže.

5. Kupující se zavazuje: (i) informovat pracovníky kupujícího o zpracování jejich osobních údajů prodávajícím v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy podle těchto VOP včetně jejich souvisejících práv jako subjektů údajů dle GDPR a možnosti seznámit se zásadami zpracování osobních údajů dostupnými na webových stránkách prodávajícího; (ii) informovat prodávajícího v případě změny pracovníků kupujícího nebo jejich osobních údajů sdělených prodávajícímu; a (iii) zajistit souhlas pracovníků kupujícího s využitím jejich pracovních kontaktních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení pro kupujícího a informovat je o právu tento souhlas kdykoliv odvolat.

XI. Závěrečná ustanovení, volba práva a soudu

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem. Pro všechny nároky vyplývající ze smluvního vztahu a související nároky z mimosmluvních vztahů jsou příslušné české obecné soudy podle příslušných procesních předpisů.

2. Eventuální neplatnost některého ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.

3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. ledna 2019 a jsou zveřejněny na www.licon.cz.

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.