Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

NÁVOD K POUŽITÍ OT KORADO (Detailní podmínky) a podmínky záruky za jakost

 1. Otopná tělesa KORADO (KORAFLEX, KORALINE, KORAWALL, KORASPACE a KORABASE) lze použít k vytápění za následujících podmínek:
 1. Konvektory jsou vyrobeny na základě současných poznatků techniky a všech uznávaných bezpečnostních pravidel. Nebude-li konvektor odborně instalován, ověřen tlakovou zkouškou topné soustavy a uveden do provozu v souladu s montážním návodem nebo použit k danému účelu, může dojít k ohrožení osob nebo poškození výrobku či k jiným věcným škodám.
 2. Konvektory jsou určeny výhradně pro použití v interiérech v suchém prostředí, kde není předpoklad tvorby vyšší vlhkosti vzduchu a nejsou přítomny jiné látky mající vliv na vznik koroze (např. obytné a obchodní prostory, výstavní prostory apod.). Použití ve vlhkém prostředí, kde se předpokládá výskyt vyšší vlhkosti vzduchu, výskyt vody nebo výskyt chemických látek a směsí, jako jsou např. plavecké bazény, zimní zahrady, botanické zahrady, skleníky, koupelny, wellness centra, termální lázně, venkovní zastřešené skladovací prostory, je možné výhradně, jen pokud je tak u konkrétního typu a provedení konvektoru výslovně výrobcem uvedeno.
 3. Každé jiné použití, než je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku, je považováno za použití v rozporu s daným účelem. Za případné, z toho plynoucí škody, odpovídá pouze provozovatel konvektoru.
 4. K montáži konvektorů jsou zapotřebí odborné znalosti z oboru topení, chlazení, případně ventilace podle typu konvektorů. V případě elektrických zařízení konvektorů je třeba, aby bylo zařízení podle montážního návodu správně sestaveno, připojeno, nainstalováno, ověřeno tlakovou zkouškou topné soustavy a obsluhováno. Elektrické součásti smí instalovat pouze osoba s příslušným oprávněním elektro dle platných příslušných předpisů. Zapojení musí odpovídat příslušným normám dle platných předpisů. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží.

  2.Podmínky skladování

Výrobky se musí skladovat v suchém prostředí s max. 55 % vlhkostí vzduchu a v rozmezí teplot 5-45 °C.

3.Obecné provozní podmínky

 1. s ohledem na účel použití konvektorů v interiérech je tomuto účelu třeba přizpůsobit podmínky manipulace a skladování konvektorů před jejich vlastní montáž;
 2. v průběhu montáže, stavebních prací a následného používání je třeba konvektory chránit před poškozením a vnějším či vnitřním znečištěním stavebními materiály, prachem či barvami;
 3. konvektory nesmí být provozovány v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, žíraviny, jiné chemikálie, amoniak apod.) nebo být takovýmito látkami čištěny; výrobky, u kterých je (u konkrétního typu a provedení konvektoru) výslovně výrobcem uvedena možnost užití ve vlhkém prostředí, je možné používat v prostředí interiérových bazénů;
 4. konvektory jsou určeny do interiérových teplovodních otopných systémů s maximálním provozním tlakem 1,2MPa a provozními teplotami v rozmezí 5°C - 110°C;
 5. konvektory pracují na principu konvekce a k jejich správnému fungování je třeba zajistit, aby vdechové a výdechové otvory cirkulujícího vzduchu zůstaly nezakryty;
 6. s výjimkou konvektorů výslovně určených do vlhkého prostředí je třeba vyhnout se dlouhodobému působení vlhkého vzduchu nebo přímému kontaktu součástí konvektorů s vlhkými předměty;
 7. pokud je prováděno chemické čištění prostoru, nesmí se koncentrované chemikálie dostat do kontaktu s výrobky.
 8. všechny výrobky musí být po zabudování pečlivě zakryty až do úplného ukončení všech stavebních prací tak, aby nedošlo k jejich následnému poškození či zničení.
 9. tělesa je nutné pravidelně odvzdušňovat. Pozor, aby nedošlo k opaření horkou vodou, která může při odvzdušnění vystříknout. Soustava musí vždy být zabezpečena expanzivním a pojistným zařízením.

4.Provozní podmínky dřevěných mřížek

 1. bodové zatížení dřevěných krycích mřížek odpovídá grafu nosnosti mřížek uvedenému v katalogu pro konkrétní výrobek, umístěném na internetových stránkách: www.korado.cz nebo www.licon.cz;
 2. dřevěné krycí mřížky je třeba chránit před působením vlhkého prostředí nebo působením vody;
 3. dřevěné krycí mřížky se musí provozovat v suchém prostředí; optimální hodnoty jsou 55 ± 10 % relativní vlhkosti vzduchu při teplotě 20 ± 3°C;
 4. při relativních vlhkostech vzduchu mimo určenou hranici dochází k hygroskopicitě dřevěných lamel a prodávající negarantuje rozměrovou stálost používané krycí mřížky;
 5. pokud je vlhkost vzduchu v dokončované stavbě 65 % a vyšší, nesmí se dřevěné mřížky instalovat.
   

5. Provozní podmínky lavic s dřevěnou deskou

 1. pro zachování vlastností dřevěné desky doporučujeme pravidelně ošetřovat olejem;
 2. dřevěné desky z materiálu buk a dub nepoužívejte do vlhkého prostředí;
 3. při použití ořechové dřevěné desky ve vlhkém prostředí doporučujeme při sezení používat ochranou mezivrstvu (např. ručník). Přímý styk desky s pokožkou může zapříčinit změny povrchu desky.

6.Provozní podmínky výrobků z nerezu AISI 304, AISI 316

 1. typ AISI 304 je vhodný pouze do suchého prostředí;
 2. nerezová ocel je odolná pouze určité koncentraci chloru. Při koncentraci 2 mg/litr již může docházet ke korozi, a navíc záleží na době, po kterou je nerezový materiál zvýšené koncentraci chloru vystaven;
 3. doporučená koncentrace volného chlóru maximálně 1mg/l;
 4. správné pH vody musí být v rozmezí 7,2 - 7,6. Jakákoliv změna, především snižování pH, způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezových materiálů;
 5. rozpuštěná sůl, která se usazuje na povrchu nerezové oceli, zabraňuje přístupu kyslíku na tyto plochy a současně zabraňuje tvorbě pasivní vrstvy a její regeneraci. Elektrolýza kuchyňské soli (NaCl) způsobuje nevratné poškození všech nerezových materiálů v bazénu;
 6. výrobky z nerezu se musí pravidelně omývat čistou vodou a následně osušit;
 7. pokud jsou na povrchu nerezového výrobku patrné známky vápenatých usazenin nebo oxidace musí se povrch výrobku vyčistit čističem nerezu, omýt vlažnou vodou, usušit a nakonzervovat přípravkem na ošetření kovů z nerezu (např. Silichrom);
 8. pokud je prováděno chemické čištění prostoru či podlah, nesmí se chemikálie dostat do kontaktu s nerezovým výrobkem;
 9. chraňte nerezové výrobky před solemi, prachem a nečistotami.                                

6.Obecné podmínky údržby

Pro trvalé zajištění správné funkce a výkonů konvektorů je nutné provádění pravidelné údržby. Údržbu konvektorů je třeba provádět při dodržování podmínek montážního návodu a těchto detailních podmínek provozu a údržby:

 1. tepelný výměník, v případě osazení i ventilátor, je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v čistotě. V případě znečištění je nutné ho vhodným způsobem vyčistit (např. opatrně vysát vysavačem);
 2. u konvektorů opatřených odtokem kondenzátu, min.1x ročně praktickou zkouškou ověřit bezproblémový odtok kondenzátu;
 3. u konvektorů vč. ventilů je třeba jednou do roka provést pohledovou kontrolu těsnosti ventilů;
 4. výrobky podléhají pravidelným revizním kontrolám dle příslušných platných předpisů.

7.Záruka za jakost

 1. Za podmínek uvedených v těchto Detailních podmínkách výrobce poskytuje na zboží záruku za jakost, s výjimkou vad, na které byla poskytnuta sleva a na které byl kupující při prodeji předem upozorněn. 

Touto zárukou za jakost nejsou nijak dotčena zákonná práva kupujícího – spotřebitele vůči jeho prodávajícímu. Kupující – spotřebitel má ze zákona právo vůči svému prodávajícímu na bezplatnou nápravu vad dle podmínek stanovených zákonem v rámci zákonné odpovědnosti prodávajícího za vady.

 1. Základní podmínky záruky za jakost:
 1. Pro všechny typy konvektorů uvedených v článku 1. je záruční doba 2 roky na povrchovou úpravu, stálost vzhledu (např. průhyby), na udávané hodnoty hlučnosti v případě konvektorů s ventilátory a udávanou nosnost v případě konvektorů s mřížkami. Záruční doba počíná běžet od data převzetí výrobku kupujícím, nejpozději však 6 měsíců od data prodeje výrobku prvnímu kupujícímu ze strany výrobce.
 2. Záruční doba na těsnost výměníků pro všechny typy konvektorů uvedených v čl. 1. je 10 let ode dne výroby;

Oprava nebo výměna zboží nemá vliv na uvedené záruční doby.

Kupující uplatní práva ze záruky vždy u svého prodávajícího.

V případě zásahu servisního technika, který zjistí a opraví závady, na které se nevztahuje záruka (pozáruční servis, montáž), budou provedené práce servisnímu pracovníkovi hrazeny kupujícím, na základě jeho aktuálního ceníku.

     V případě, že reklamace nebyla uznána jako oprávněná, souhlasí kupující s úhradou nákladů vzniklých servisnímu pracovníkovi dle aktuálního ceníku servisní firmy.

 1. Kupující je povinen se při montáži a užívání výrobku řídit pravidly obsaženými v přiloženém montážním návodu a obecně známými pravidly. Záruka je platná pouze v případě, že je konvektor správně sestaven, připojen, nainstalován, ověřen tlakovou zkouškou topné soustavy a obsluhován podle podmínek provozu a údržby výrobků. Elektrické součásti smí instalovat pouze osoba s příslušným oprávněním elektro dle platných příslušných předpisů. Zapojení musí odpovídat příslušným platným normám.
   
 2. Záruka se nevztahuje na vady a výrobce neodpovídá za vady v uvedených případech:
 1. reklamované výrobky byly provozovány nebo udržovány v rozporu s podmínkami provozu a údržby výrobků, montážního návodu, a návodu k použití;
 2. při neoprávněném zásahu do výrobku;
 3. jde o závady vzniklé v důsledku přepravy, nevhodného skladování ve vlhkém nebo agresivním prostředí, nešetrné manipulace, úmyslného poškození nebo vzniklé v důsledku živelné katastrofy;
 4. výrobek byl provozován v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, žíraviny, amoniak a jiné chemikálie), nebo byl výrobek takovýmito látkami čištěn; pokud je u konkrétního typu a provedení konvektoru výslovně výrobcem uvedeno, že je možné jej užívat ve vlhkém prostředí, možnost jeho použití v prostředí interiérových bazénů není dotčena;
 5. reklamovaná tělesa byla provozována za použití průmyslové vody, páry, chemikálií, vody s větším obsahem kyslíku, ve vyprázdněném stavu, nebo byla pravidelně vyprazdňována (kvalita a množství vody v systému musí odpovídat nařízení VDI 2035-1 a -2);
 6. závada byla způsobena vznikem nánosu vodního kamene;
 7. závada vznikla nesprávnou montáží, špatným elektrickým připojením, chybným nastavením tlaků v topném systému, zamrznutím teplonosného média nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který se přímo nevztahuje k výrobku prodávajícího;
 8. reklamovaná povrchová vada je na již namontovaných výrobcích, tím není dotčena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady;
 9. na reklamované zboží bylo namontováno nevhodné zařízení, které vadu způsobilo;
 10. reklamované zboží je nainstalováno takovým způsobem, že k němu není možný běžný přístup, tím není dotčena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady;
 11. jiné vady, které mohly vzniknout v důsledku poškození, či znečištění výrobku v průběhu stavebních prací (poškození ventilátorů, řídící elektroniky, lamel výměníku, mřížek apod.);
 12. elektrické zapojení výrobku nebylo provedeno v souladu s odstavcem C. tohoto článku a došlo k poškození jednotlivých prvků regulace;
 13. jde o reklamaci hlučnosti konvektorů, způsobené nesprávným zabudováním nebo znečištěním jeho ventilátorů;
 14. jedná se o běžné opotřebení způsobené provozem a užíváním výrobku;
 15. výrobky, které nebyly určeny do vlhkého prostředí, přesto v něm byly provozovány;
 16. reklamované rozměry krycích mřížek jsou v rámci stanovených výrobních tolerancí;
 17. lamely krycích dřevěných mřížek vykazují barevné odchylky dané povahou přírodního materiálu;
 18. vady dřevěných mřížek, které byly způsobeny vystavením vlhkému prostředí nebo působení vody;
 19. bodové zatížení dřevěných krycích mřížek neodpovídá (přesáhlo hodnoty dle) grafu nosnosti mřížek uvedenému v katalogu pro konkrétní výrobek, umístěnému na internetových stránkách: www.korado.cz nebo www.licon.cz;  
 20. dřevěné desky vykazující barevné odchylky dané povahou přírodního materiálu;
 21. dřevěné desky z materiálu buk, dub byly vystaveny vlhkému prostředí nebo působení vody,
 22. u jakýchkoli vad vzniklých způsobených manipulací či skladováním u kupujícího či jeho zákazníka;
 23. škoda vznikla přepravou ke kupujícímu, případně k jeho zákazníkovi, a tuto skutečnost kupující, případně jeho zákazník neuvede v přepravním listu smluvní přepravní společnosti;
 24. v případech, kdy zboží bylo zasaženo přírodními vlivy (např. povodeň, požár, zamrznutí atd.).

 

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.