Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Podmínky provozu a údržby výrobků společnosti LICON

 1. Tyto podmínky provozu a údržby jsou určeny všem osobám, které se podílejí na instalaci či uvedení do provozu konvektorů společnosti LICON HEAT s.r.o. (dále LICON), všem dalším zúčastněným profesím přicházejícím do kontaktu s konvektory, a následně konečným uživatelům nebo provozovatelům používající tato zařízení.
 2. Konvektory LICON jsou vyrobeny na základě současných poznatků techniky a všech uznávaných bezpečnostních pravidel. Nebude-li zařízení odborně instalováno, ověřeno tlakovou zkouškou topné soustavy a uvedeno do provozu v souladu s montážními návody LICON nebo nebude použito k určenému účelu, může dojít k ohrožení osob nebo poškození zařízení či k jiným věcným škodám.
 3. Konvektory a ostatní výrobky LICON jsou určeny výhradně pro použití v interiérech. Použití v suchém prostředí kde není předpoklad tvorby vyšší vlhkosti vzduchu a nejsou přítomny jiné látky mající vliv na vznik koroze. Tedy zejména obytné i nebytové interiéry, administrativní budovy, haly, veřejná centra, výrobní prostory. Použití ve vlhkém prostředí, kde předpokládáme výskyt vyšší vlhkosti vzduchu, výskyt vody nebo výskyt chemických látek a směsí. Tedy bazény, zimní zahrady, botanické zahrady, skleníky, koupelny, wellness centra, termální lázně, venkovní skladovací prostory. Použití je možné výhradně, jen pokud je tak u konkrétního typu a provedení konvektoru výslovně výrobcem uvedeno.
 4. Každé jiné použití, než je uvedeno v odstavci 3, je považováno za použití v rozporu s daným účelem. Za případné, z toho plynoucí škody odpovídá pouze provozovatel zařízení.
 5. K montáži konvektorů LICON jsou zapotřebí odborné znalosti z oboru topení, chlazení, případně ventilace podle typu konvektorů. V případě elektrických zařízení konvektorů je třeba, aby bylo zařízení podle montážního návodu správně sestaveno, připojeno, nainstalováno, ověřeno tlakovou zkouškou topné soustavy a obsluhováno. Elektrické součásti smí instalovat pouze osoba s příslušným oprávněním elektro dle platných příslušných předpisů. Zapojení musí odpovídat příslušným normám dle platných předpisů. LICON v žádném případě nenese odpovědnost za škody vzniklé neodbornou montáží.
 6. Podmínky skladování výrobků LICON:
  • výrobky LICON se musí skladovat v suchém prostředí s max. 55 % vlhkostí vzduchu,
  • výrobky LICON se musí skladovat v rozmezí teplot 5-45°C.
 7. Provozní podmínky obecně:
  • s ohledem na účel použití konvektorů v interiérech je tomuto účelu třeba přizpůsobit podmínky manipulace a skladováníkonvektorů před jejich vlastní montáží,
  • v průběhu montáže, stavebních prací a následného používání je třeba konvektory chránit před poškozením a vnějším či vnitřním znečištěním stavebními materiály, prachem, barvami apod.
  • konvektory nesmí být provozovány v agresivním atmosférickém prostředí (chlór, amoniak, žíraviny, jiné chemikálie, apod.) nebo být takovýmito látkami čištěny,
  • konvektory jsou určeny do interiérových teplovodních otopných systémů s maximální provozním tlakem 1,2 MPa a provozními teplotami v rozmezí 5 °C až 110 °C
  • konvektory pracují na principu konvekce a k jejich správnému fungování je třeba zajistit, aby vdechové a výdechové otvory proudícího vzduchu zůstaly nezakryty,
  • s výjimkou konvektorů výslovně určených do vlhkého prostředí je třeba vyhnout se dlouhodobému působení vlhkosti nebo přímému kontaktu součástí konvektorů s vlhkými předměty.
  • pokud je prováděno chemické čištění prostoru, nesmí se koncentrované chemikálie dostat do kontaktu s výrobkem LICON.
 8. Provozní podmínky dřevěných mřížek:
  • bodové zatížení dřevěných krycích mřížek odpovídá grafu nosnosti mřížek uvedenému v katalogu,
  • dřevěné krycí mřížky je třeba chránit před působením vlhkého prostředí nebo působení vody,
  • dřevěné krycí mřížky se musí provozovat v suchém prostředí optimální hodnoty jsou 55 ± 10 % relativní vlhkosti vzduchu při teplotě 20 ± 3°C,
  • při relativních vlhkostech vzduchu mimo určenou hranici dochází hygroskopicitě dřevěných lamel a LICON negarantuje rozměrovou stálost používané krycí mřížky
  • pokud je vlhkost vzduchu v dokončované stavbě 65 % a vyšší, nesmí se dřevěné mřížky instalovat.
 9. Provozní podmínky lavic s dřevěnou deskou
  • pro zachování vlastností dřevěné desky doporučujeme pravidelně ošetřovat olejem
  • dřevěné desky z materiálu buk a dub nepoužívejte do vlhkého prostředí
  • při použití ořechové dřevěné desky ve vlhkém prostředí doporučujeme při sezení používat ochranou mezivrstvu (např. ručník). Přímý styk desky s pokožkou může zapříčinit změny povrchu desky.
 10. Provozní podmínky výrobků z nerezu AISI 304, AISI 316:
  • typ AISI 304 je vhodný pouze do suchého prostředí
  • nerezová ocel je odolná pouze určité koncentraci chloru. Při koncentraci 2 mg/litr již může docházet ke korozi. Vznik koroze také ovlivňuje doba, po kterou je nerezový materiál zvýšené koncentraci chloru vystaven. Doporučujeme koncentraci volného chlóru maximálně 1 mg/l,
  • správné pH vody musí být v rozmezí 7,2 - 7,6. Jakákoliv změna, především snižování pH, způsobuje agresivitu vody a vznik koroze nerezových materiálů,
  • rozpuštěná sůl, která se usazuje na povrchu nerezové oceli, zabraňuje přístupu kyslíku na tyto plochy a současně zabraňuje tvorbě pasivní vrstvy a její regeneraci. Elektrolýza kuchyňské soli (NaCl) způsobuje nevratné poškození všech nerezových materiálů v bazénu,
  • výrobky z nerezu se musí pravidelně omývat čistou vodou a následně osušit
  • pokud jsou na povrchu nerezového výrobku patrné známky vápenatých usazenin nebo oxidace musí se povrch výrobku vyčistit čističem nerezu, omýt vlažnou vodou, usušit a nakonzervovat přípravkem na ošetření kovů z nerezu
  • pokud je prováděno chemické čištění prostoru, nesmí se koncentrované chemikálie dostat do kontaktu s nerezovým výrobkem LICON
  • chraňte nerezové výrobky před solemi, prachem a nečistotami
 11. Pro trvalé zajištění správné funkce a výkonů konvektorů LICON je nutné provádění pravidelné údržby. Údržbu konvektorů LICON je třeba provádět při dodržování podmínek montážních návodů a těchto podmínek provozu a údržby.
   
 12. Obecné podmínky údržby jsou následující:
  • výměník tepla i ventilátor, je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat v čistotě. V případě znečištění je nutné ho vhodným způsobem vyčistit (např. opatrně vysát vysavačem)
  • u konvektorů opatřených odtokem kondenzátu, je třeba min.1x ročně praktickou zkouškou ověřit bezproblémový odtok kondenzátu
  • u konvektorů dodávaných společností LICON vč. ventilů, je třeba jednou do roka provést pohledovou kontrolu těsnosti ventilů
  • výrobky LICON podléhají pravidelným revizním kontrolám dle příslušných platných předpisů.
 13. Společnost LICON si vyhrazuje právo změny obsahu podmínek provozu a údržby bez předchozího upozornění.

Podmínky provozu a údržby výrobků společnosti LICON 

Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje moderní technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.